Όροι Χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Εφαρμογή των Γενικών Ορών

Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά οι όροι πώλησης και παράδοσης εφαρμόζονται για όλα τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς. Πραγματοποιώντας παραγγελία εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών ο πελάτης ρητά αναγνωρίζει τους όρους πώλησης και παράδοσης της Value ΜΕΠΕ. Ακόμα και αν δεν έφερε αντιρρήσεις ή αν συμμορφώθηκε με αυτούς, η Value ΜΕΠΕ δεν αναγνωρίζει τους συναλλακτικούς όρους του πελάτη εκτός αν τους αναγνώρισε εγγράφως. Εφόσον ο πελάτης γνωρίζει ήδη τους όρους πώλησης και παράδοσής μας αυτοί εφαρμόζονται και σε μελλοντικές συναλλαγές ακόμα και αν δεν του γνωστοποιούνται εκ νέου. Η αποδοχή των παραδόσεών μας ή των υπηρεσιών μας θα αποτελεί αναγνώριση των παρόντων ορών μας. Παρεπόμενες συμφωνίες θα ισχύουν μόνο εφόσον έχουν επιβεβαιωθεί από εμάς εγγράφως.

1.2. Προσφορές

Οι προσφορές της Value ΜΕΠΕ είναι μη δεσμευτικές και δεν δημιουργούν υποχρέωση. Η Value ΜΕΠΕ δεσμεύεται μόνο από παραγγελίες οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί εγγράφως ή έχουν εκτελεστεί δια της προώθησης του εμπορεύματος.

2. Παράδοση

2.1. Χρόνος παράδοσης και ποσότητες

θα αντιστοιχούν σε όσα έχουν συμφωνηθεί συμβατικά. Τμηματικές παραδόσεις επιτρέπονται εφόσον έχουν συμφωνηθεί εγγράφως. Σε περίπτωση καθυστέρησης η αξίωση αποζημίωσης του πελάτη περιορίζεται στην αξία του τιμολογίου της ποσότητας του εμπορεύματος που δεν έχει παραδοθεί εγκαίρως.

2.2. Έξοδα παράδοσης και μεταφοράς, μετάβαση κινδύνου

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται με έξοδα του πελάτη και με δικό του κίνδυνο. Τα έξοδα και ο κίνδυνος των παραδόσεων που πραγματοποιούνται φέρει ο πελάτης. Ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη κατά τη αποστολή του εμπορεύματος. Ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη και σε περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν αποδέχεται την παράδοση ή η παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για λόγο για τον οποίο ευθύνεται ο πελάτης. Μεταφορές σε άλλες χώρες πραγματοποιούνται με έξοδα του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή το εμπόρευμα διατίθεται “ex works free carrier”.

3. Όροι πληρωμής

Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και επιβεβαιωθεί εγγράφως από την Value ΜΕΠΕ τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός 30 ημερών από την έκδοσή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο πελάτης θα χρεωθεί τον νόμιμο τόκο υπερημερίας που ισχύει κατά τον χρόνο αυτό όπως και τα έξοδα διαδικασίας είσπραξης οφειλής.

4. Επιστροφή εμπορεύματος

Η επιστροφή εμπορεύματος που έχει παραδοθεί θα γίνει αποδεκτή από την Value ΜΕΠΕ μόνο σε περίπτωση ελαττώματός του. Αν η επιστροφή εμπορεύματος γίνεται αποδεκτή για λόγους καλής θέλησης, ποσό ύψους έως 20% της αξίας του τιμολογίου δύναται να παρακρατηθεί για την κάλυψη σχετικών εξόδων.

5. Ευθύνη για ελαττώματα

5.1. Εγγυήσεις

και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση της ημερομηνίας διάρκειας. Η γνωστοποίηση ελαττωμάτων πρέπει να γίνει εγγράφως και να συνοδεύεται από τα στοιχεία τιμολόγησης και αριθμό παρτίδας. Εμπόρευμα, το οποίο αποτελεί αντικείμενο καταγγελίας/παραπόνου δύναται να επιστραφεί στην Value ΜΕΠΕ μόνο με την ρητή σύμφωνη γνώμη της τελευταίας. Εν πάση περιπτώσει πάντως κατόπιν σχετικού αιτήματος της Value ΜΕΠΕ πρέπει να διατεθεί δείγμα για εξέταση. Αν η αξίωση λόγω εγγύησης είναι βάσιμη η Value ΜΕΠΕ έχει το δικαίωμα να επιλέξει είτε την επιδιόρθωση είτε την αντικατάσταση του εμπορεύματος φέροντας και τις δαπάνες μεταφοράς. Η γνωστοποίηση για ελαττώματα δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωση συμμόρφωσής του με τους συμφωνημένους όρους
παράδοσης και πληρωμής. Προϋπόθεση, πάντως, για αξιώσεις εκ της εγγύησης είναι ο πελάτης να παρέχει απόδειξη για την ύπαρξη του ελαττώματος κατά την παράδοση του εμπορεύματος.

5.2. Ευθύνη απωλειών

Η αξιοποίηση, η επεξεργασία και η χρήση των προϊόντων της Value ΜΕΠΕ είναι πράξεις επί των οποίων δεν έχει κανένα έλεγχο και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Οποιαδήποτε συμβουλευτική σχετική με εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, συμβουλών που δίνονται σε φυλλάδια και σε οδηγίες λειτουργίας, δίνεται στο μέγιστο των γνώσεών της και βασίζεται, σε κάθε περίπτωση, στην κατάσταση της τεχνολογίας και στις διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις εκείνη τη στιγμή. Οι συμβουλές και οι συστάσεις παρέχονται χωρίς εγγύηση ως προς την ορθότητά τους και δεν θα χρησιμεύσουν για τη δημιουργία νομικής, συμβατικής σχέσης ή οποιωνδήποτε πρόσθετων υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης και, κατά συνέπεια, είναι ευθύνη του χρήστη να συσχετίσει προσεκτικά τέτοιες συμβουλές ή συστάσεις στον τομέα των συνθηκών εφαρμογής και επεξεργασίας σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Κατά συνέπεια, ούτε οποιαδήποτε συμβουλευτική που σχετίζεται με τις εφαρμογές που θα δοθεί προφορικά, γραπτώς ή μέσω δοκιμών, θα απαλλάξει τον αγοραστή, ιδίως, από την εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων επιθεώρησης που είναι απαραίτητες ή από την τήρηση οποιωνδήποτε προστατευτικών προτύπων που ενδέχεται να ισχύουν. Ωστόσο, εάν η ευθύνη για αποζημίωση θα τεθεί σε ισχύ, τότε θα περιορίζεται στην αξία των εμπορευμάτων που παραδόθηκαν.

6. Παρακράτηση κυριότητας

Η Value ΜΕΠΕ παρακρατεί την κυριότητα για τα εμπορεύματα που παραδόθηκαν έως ότου εξοφληθεί ολόκληρο το τίμημα. Ο πελάτης μπορεί να διαθέσει, να επεξεργαστεί ή να συνδυάσει τα εμπορεύματα με άλλα αντικείμενα μόνο κατά τη διάρκεια των τακτικών επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Εάν τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση της κυριότητας μεταπωληθούν, η τιμή αγοράς που λαμβάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο θα θεωρείται ότι θα εκχωρηθεί στην Value ΜΕΠΕ με σκοπό την κάλυψη της εκκρεμούσης αξίωσης. Εάν τα εμπορεύματα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή αναμειγνύονται με άλλα αντικείμενα, η παρακράτηση της κυριότητας θα επεκταθεί επίσης στο νέο προϊόν, ανάλογα με το βαθμό επεξεργασίας ή ανάμιξης. Δεν επιτρέπεται ούτε η μεταβίβαση των εμπορευμάτων που υπόκεινται
σε παρακράτηση κυριότητας ούτε η μεταβίβαση αξιώσεων για λόγους ασφάλειας, ούτε η κατάσχεση των εν λόγω εμπορευμάτων. Ο πελάτης θα ειδοποιήσει αμέσως την Value ΜΕΠΕ εάν τρίτα μέρη προτίθενται να εγείρουν αξιώσεις σχετικά με τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας ή να θεσπίσουν δικαιώματα σχετικά με τα εν λόγω εμπορεύματα.

7. Τελικές διατάξεις

7.1. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, θα παραμείνουν σε ισχύ οι υπόλοιπες διατάξεις.

7.2. Εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Ο Νόμος περί εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών που βασίζεται στη CISG (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων) αποκλείεται ρητά.

7.3. Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό σε οποιοδήποτε ζήτημα ως προς την εγκυρότητα, την ερμηνεία ή/και την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας, επιλύεται από τα μέρη, προτού προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο ή σε διαιτησία, μέσω της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Κέντρου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, ως ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών, που ενδέχεται να προκύψει σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις ή/και γενικά την επιχειρηματική σχέση, που δεν επιλύεται μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας διαμεσολάβησης, θα είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Value ΜΕΠΕ (Αθήνα, Ελλάδα)

Απρίλιος 2021

Ελληνικά